Go to top
Nasze Specjalizacje

Obsługa prawna spółek

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Powyższe obejmuje nie tylko stałą i bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, ale również wsparcie prawne przy różnego typu transakcjach, jak np. złożonych podwyższeniach kapitału zakładowego czy fuzjach i przejęciach (M&A).

Polskim i zagranicznym Klientom proponujemy doradztwo prawne w zakresie m.in.:
 • tworzenia i bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego,
 • tworzenia konsorcjów, holdingów i grup kapitałowych,
 • obsługi prawnej Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń, Zarządów i Rad Nadzorczych,
 • opracowania i analizy wewnętrznych statutów lub regulaminów, innej dokumentacji korporacyjnej,
 • opracowania i analizy umów pomiędzy spółką a udziałowcami lub członkami organów spółki,
 • planowania i wdrożenia transakcji kapitałowych, takich jak złożone podwyższenia kapitału zakładowego,
 • compliance korporacyjnego,
 • fuzji i przejęć (M&A),
 • due diligence,
 • likwidacji spółek.

Umowy, kontrakty

Doradzamy w ramach szeroko pojętego prawa cywilnego. Opracowujemy, analizujemy i negocjujemy wszelkiego typu umowy, porozumienia i kontrakty pomiędzy przedsiębiorcami, w tym na gruncie różnych porządków prawnych. Identyfikujemy i staramy się zminimalizować ryzyko prawne z nimi związane. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów, takich jak roszczenia o zapłatę, o odszkodowanie czy kary umowne. Jednocześnie zajmujemy się dochodzeniem roszczeń wynikających z działań nieuczciwej konkurencji. Doradzamy w zakresie prawnych aspektów nabywania nieruchomości. Przeprowadzamy pod kątem ryzyk prawnych due diligence nieruchomości i spółek. Wspieramy Klientów również w sprawach spadkowych, także z elementami prawa międzynarodowego.

Sprawy sądowe, rozwiązywanie sporów

Posiadamy bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów, zarówno na etapie negocjacji, jak również przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentujemy klientów m.in. w:
 • negocjacjach ugodowych,
 • postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i karnych, w tym przed Sądem Najwyższym,
 • postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych,
 • postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Nieruchomości, inwestycje budowlane

Doradzamy w zakresie prawnych aspektów przeniesienia własności nieruchomości (np. poprzez nabycie/zbycie, wniesienie aportem do spółki prawa handlowego, darowiznę, umowę deweloperską). Przeprowadzamy due diligence nieruchomości. Doradzamy w procesach inwestycyjnych i budowlanych.

Nasze doradztwo obejmuje m.in.:

 • analizę i opiniowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • opracowanie, analizę i negocjacje umów przeniesienia własności nieruchomości (deweloperskich, sprzedaży, innych), obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi (hipoteką, drogą konieczną),umów najmu czy dzierżawy;
 • reprezentację przed sądami, w tym sądami wieczystoksięgowymi i urzędami (np. przed nadzorem budowlanym), w tym w sprawach podziału/łączenia, zasiedzenia, ograniczonych praw rzeczowych, niezgodności treści ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym, w procesie budowlanym.

Prawo pracy

Doradzamy w zakresie m.in. następujących zagadnień prawnych:

 • nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy (w tym przygotowanie i analiza wszelkiego rodzaju umów o pracę, wypowiedzeń rozwiązujących i zmieniających),
 • pracownicy pozostający pod szczególną ochroną prawa pracy,
 • opracowanie i analiza umów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem o zakazie konkurencji, o poufności, o powierzeniu pracownikowi mienia,
 • roszczenia ze stosunku pracy, w tym odpowiedzialność pracownicza za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialność za powierzone mienie,
 • przygotowanie kontraktów menedżerskich.

RODO

Zajmujemy się RODO kompleksowo:

 • analizujemy dokumentację w firmie pod kątem spełnienia wymogów RODO;
 • dokonujemy oceny ryzyka naruszeń ochrony danych osobowych;
 • przygotowujemy indywidualnie dopasowaną pełną dokumentację w RODO m.in. dla pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów, w zakresie procedur wewnętrznych, w tym dostępu do pomieszczeń, komputerów itd.;
 • wdrażamy dokumentację RODO m.in. poprzez odpowiednie przeszkolenie i wprowadzenie dokumentów do obiegu;
 • prowadzimy okresowe kontrole zgodności dokumentacji RODO ze stanem faktycznym w firmie;
 • reprezentujemy firmy w postępowaniach kontrolnych i pokontrolnych przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych;
 • prowadzimy szkolenia zamknięte i otwarte z tematyki związanej z RODO, w tym okresowe
  szkolenia dla pracowników z ich znajomości RODO w praktyce;
 • jesteśmy Inspektorami Ochrony Danych.

Sprawy prywatne klientów

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach prywatnych na etapie przedsądowym i sądowym,
m.in. w postępowaniach:

 • o rozwód (z orzekaniem o winie i bez);
 • o podział majątku małżeńskiego;
 • o alimenty (na rzecz dzieci i na rzecz małżonka);
 • o kontakty, opiekę nad dziećmi i prawa rodzicielskie;
 • spadkowych, o zasiedzenie;
 • karnych;

także z elementami prawa niemieckiego i rosyjskiego.