Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek
news

ARTYKUŁY


2014-05-16

Magdalena Amerek dla Money.pl o możliwościach kontroli zarządu w Sp. z o.o., czytaj więcej: http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/kontrola;zarzadu;w;spolce;z;ograniczona;odpowiedzialnoscia,15,0,1536527.html2013-08-28

Zmiany w likwidacji majątku upadłego

Zgodnie z nowelizacją prawa restrukturyzacyjnego wierzyciel będzie mógł przejąć składniki masy na takich samych zasadach jak te określone w KPC dla ruchomości.

Nowa ustawa ma także regulować skutki sprzedaży nieruchomości podczas likwidacji majątku upadłego.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych analogiczną tematyką na gruntach - prawo niemieckie i prawo rosyjskie.2013-08-19

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie udzielania pełnomocnictwa procesowego

Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygn akt III CZP 45/13), w którym stwierdził, że prokurent jest uprawniony do udzielania pełnomocnictwa procesowego, także dalszego, osobom wymienionym w art. 87 § 2 k.p.c. tj. pracownikowi jednostki albo jej organu nadrzędnego, adwokatowi lub radcy prawnemu.2013-08-13

Prawo niemieckie: Praca w Niemczech

Prawo niemieckie: Praca w Niemczech. Nie można domagać się naprawy usterek, przy wadliwie wykonanej pracy, gdy wykonawca był zatrudniony na czarno. Umowa sprzeczna z niemiecką ustawą o zwalczaniu pracy na czarno jest nieważna – to treść ostatniego wyroku Trybunału Federalnego w Karlsruhe. Więcej na: http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/praca;w;niemczech;sad;wydal;wyrok;w;sprawie;pracy;na;czarno,131,0,1356931.html

2013-08-08

Pracownik wysłany do Niemiec musi być ubezpieczony

Pracownik wysłany do Niemiec do pracy musi być ubezpieczony w ZUS.
Więcej o tym:
http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/pracownik;wyslany;za;granice;musi;byc;ubezpieczony;w;zus,220,0,1359324.html">

2013-08-07

Zmiany w zamówieniach publicznych w Rosji

Jak wiadomo, rynek rosyjski bez względu na wszelkiego rodzaju trudności formalnoprawne, budzi coraz większe zainteresowanie polskich eksporterów towarów i usług. Polskie firmy interesuje nie tylko sfera handlu prywatnego, ale również sfera zamówień publicznych. Pozostaje ona jednak z wielu względów nadal dość zamkniętą dla firm zagranicznych.

Stosownie do aktualnie obowiązujących na terytorium Rosji przepisów prawa, tj. ustawy federalnej o ogłoszeniu zamówień na dostawę towarów, wykonanie prac, świadczenie usług dla potrzeb państwowych i municypalnych, w przypadku udzielania zamówień publicznych w stosunku do towarów i usług mających pochodzenie zagraniczne stosowana jest względem przedsiębiorców z innych krajów tzw. zasada wzajemności.

Reguła ta oznacza, iż wobec towarów czy usług zagranicznych objętych zamówieniem publicznym stosowane są takie same zasady postępowania jak wobec towarów czy usług rosyjskich, o ile państwo pochodzenia towaru czy usługi również stosuje zasadę wzajemności.

Oczywiście od powyższej reguły są wyjątki. Zalicza się do nich ograniczenia stosowane wobec towarów zagranicznych nabywanych w celu zaspokojenia potrzeb państwowych w sferze obrony narodowej i bezpieczeństwa państwowego. Zatem inaczej będą traktowane towary z sektora militarnego czy technologicznego, np. wiele sprzętów technicznych i linii produkcyjnych, w tym do krojenia i obróbki metali, drewna twardych plastików oraz innych twardych materiałów.

Ponadto Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Rosji wprowadziło listę towarów zagranicznych, wobec których stosowane są bardziej rygorystyczne warunki uczestnictwa w zamówieniach publicznych aniżeli do rosyjskich towarów z tej samej grupy. Dotyczy to m.in. mięsa wieprzowego oraz wołowego i produktów pochodnych, mleka krowiego, masła, innych tłuszczy mlecznych, serów, ryżu, odzieży ze skóry i futra, obuwia, środków farmaceutycznych i medycznych, maszyn i sprzętów rolniczych, samochodów osobowych, linii produkcyjnych i innych sprzętów technologicznych.

Podsumowując, zgodnie z przepisami powyższej ustawy na dzień dzisiejszy towary oraz usługi zagraniczne mają prawo do udziału w zamówieniach publicznych, co do zasady, na równych warunkach z towarami i usługami rosyjskimi, poza wskazanymi powyżej wyjątkami, które jednak dla wielu podmiotów są przeszkodą do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym.

Bez względu na nie tak dawne wejście Rosji do Światowej Organizacji Handlu, nie należy oczekiwać liberalizacji powyższych przepisów. Już z dniem 1 stycznia 2014 r. w Rosji wchodzi w życie nowa ustawa o systemie kontraktowym w sferze zakupu towarów, prac i usług dla zapewnienia potrzeb państwowych i municypalnych, która zastąpi postanowienia dotychczas obowiązującej ww. ustawy i wprowadzi m. in. obostrzenia w stosunku do towarów i usług pochodzenia zagranicznego.

Stosownie do przepisów nowej ustawy, towary i usługi zagraniczne będą traktowane na takich samych zasadach jak krajowe wyłącznie, gdy jest to przewidziane stosowną umową międzynarodową. Ponadto w stosunku do niektórych towarów lub usług Rząd Federacji Rosyjskiej może ustalić zakaz ich uczestnictwa w zamówieniach publicznych w ogóle lub wprowadzić pewne ograniczenia w tym zakresie, w szczególności w celu ochrony ustroju konstytucyjnego, obrony narodowej, ochrony rynku wewnętrznego, rozwoju gospodarki narodowej oraz wsparcia rosyjskich producentów.

Reasumując, Rosja ma obecnie na celu wspieranie producentów i wykonawców krajowych oraz rozwój rynku wewnętrznego, co może utrudnić producentom zagranicznym wejście na rynek rosyjski ze swoim towarem czy usługą, przynajmniej w sferze zamówień publicznych. A może to zachęta do zwiększenia inwestycji i założenia własnej działalności w Rosji?2013-07-24

Planowane są kolejne zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Jak podaje na swojej stronie Ministerstwo Sprawiedliwości, planowane są kolejne zmiany w Kodeksie spółek handlowych i niektórych innych ustawach, mające na celu ułatwienie rozpoczęcia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiany miałyby wejść w życie od 01.01.2015 r.

Jak podaje Ministerstwo:
„Celem projektowanych rozwiązań jest:
1. ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. przez reformę struktury majątkowej tej formy spółki przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich instrumentów ochrony wierzycieli spółki, co ma też zwiększyć atrakcyjność polskiej spółki z o.o. w dobie rosnącej konkurencji prawa spółek państw UE; zasadnicze elementy reformy obejmują m.in. następujące rozwiązania:
a) uelastycznienie i unowocześnienie struktury majątkowej spółki z o.o. przez dopuszczenie konstrukcji udziałów beznominałowych;
b) nadanie właściwego znaczenia kapitałowi zakładowemu przez uczynienie go instytucją fakultatywną oraz przez zniesienie minimum kapitałowego;
c) unowocześnienie niektórych rozwiązań dotyczących kapitału zakładowego poprzez nową regulację reżimu nabywania przez spółkę własnych udziałów oraz dokonywania obniżenia kapitału zakładowego w celach restrukturyzacyjnych;
d) wzmocnienie ochrony wierzycieli spółki z o.o. przez wprowadzenie testu wypłacalności, który poprzedzałby każdą wypłatę z majątku spółki causa societatis;
e) wprowadzenie obowiązku tworzenia przez spółki z o.o. kapitału zapasowego na pokrywanie przyszłych strat;”

Szczegóły na: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5174,projekt-nowelizacji-ustawy--kodeks-spolek.html2013-07-22

Kolejne narzędzia kontroli fiskusa nad przedsiębiorcami

Kolejne narzędzia kontroli fiskusa nad przedsiębiorcami. Jak podaje portal Money.pl Ministerstwo Finansów zamierza rozszerzyć kontrolę nad firmami powiązanymi kapitałowo, które transferują zyski między członkami grupy. Niedługo wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące szacowania cen transakcyjnych. Szczegóły na:
http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/bedzie;bat;na;spolki;powiazane;kapitalowo,170,0,1347754.html

2013-07-05

Przedsiębiorca przed sądem samodzielny i skuteczny

Przedsiębiorcy traktowani są w obrocie jako profesjonaliści. To oczywiste. Wymaga się od nich m.in. odpowiedniej wiedzy w dziedzinie, którą się zajmują, staranności w działaniu, wysokiej jakości świadczonych usług czy towarów. W realiach polskiego formalizmu procesowego, gdy przedsiębiorcy trafiają do sądu (jako powód lub pozwany), wymóg profesjonalnego działania przenoszony jest na salę sądową. Nie jest to jednak profesjonalizm w dziedzinie, którą przedsiębiorca się zajmuje, a profesjonalizm w zakresie wiedzy prawniczej i jej prawidłowego zastosowania. Także wtedy, gdy przedsiębiorca występuje w procesie bez pełnomocnika w postaci adwokata czy radcy prawnego...

Czy takie ukształtowanie przepisów postępowania cywilnego jest słuszne? Czy można wymagać od przedsiębiorców występujących przed sądem samodzielnie, tj. bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, tak by mogli oni skutecznie reprezentować przed sądem swoje stanowisko? Pytania nasuwają wątpliwości i negatywną odpowiedź. Poniżej podstawowe wskazówki jak z tego wybrnąć.

Tyle prawdy, ile inicjatywy strony

Zgodnie z zasadami postępowania cywilnego orzeczenia sądów powinny zapadać w oparciu o rzeczywiste ustalenia faktyczne, tj. prawdziwe okoliczności sprawy. W praktyce sąd nie ma obowiązku wyjaśnienia w postępowaniu, gdzie leży prawda, choć powinien do tego dążyć. Jest to głównie uprawnienie i obowiązek strony, by przez zgłaszanie twierdzeń i dowodów na ich poparcie przedstawić, a następnie udowodnić swoją rację. Stosownie do przepisów prawa cywilnego ciężar dowodu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi skutki prawne. Tylko sporadycznie zdarza się, że sąd z urzędu dopuszcza określone dowody. Zatem całość inicjatywy przedstawienia i udowodnienia stanowiska obciąża zainteresowanego. W praktyce powyższe oznacza co do zasady, że należy przedstawić sądowi swoje stanowisko wyczerpująco, a następnie udowodnić je, nie liczyć zaś na to, że określone informacje czy okoliczności sąd będzie wyjaśniał z własnej inicjatywy.

Konieczne zaprzeczenie

Strona ma obowiązek wypowiedzieć się co do twierdzeń przeciwnika. Jeżeli tego nie uczyni, sąd może uznać takie twierdzenia za przyznane, czyli potwierdzone przez stronę. Powyższe może skutkować przyznaniem przez sąd racji przeciwnikowi, a w efekcie przegraniem sprawy. Zawsze, obok przedstawienia swojego stanowiska, należy zaprzeczyć, uznać, albo w inny konkretny sposób ustosunkować się do całości twierdzeń i dowodów strony przeciwnej.

Koncentracja materiału procesowego

Oznacza szybkie zgromadzenie przez sąd wszystkich dowodów w sprawie, by zapobiec przewlekaniu postępowania. Sąd powinien dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. Z jednej strony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków (lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej). Jednakże z drugiej strony, sąd pominie spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy, albo że wystąpią inne wyjątkowe okoliczności. Dodatkowo, na każde kolejne pismo w sprawie, o ile sąd nie zarządzi jego wniesienia i o ile nie zawiera ono samego wniosku dowodowego, trzeba uzyskać zgodę sądu. W praktyce zatem właściwy czas na zgłoszenie twierdzeń i dowodów oznacza pozew lub odpowiedź na pozew. W przeciwnym razie powstaje ryzyko, że przy późniejszym ich zgłoszeniu zostaną one pominięte. Sądy traktują to dosyć rygorystycznie. Do lamusa należy odesłać taktykę procesową, by niektóre dowody (koronne) zgłosić przed zakończeniem sprawy i postawić przeciwnika tym samym pod ścianą.

Brak obligu może zaszkodzić

Wniesienie odpowiedzi na pozew nie jest obligatoryjne. Sąd może zarządzić jej wniesienie w terminie co najmniej dwóch tygodni. Gdy jednak tego nie uczyni, przedsiębiorca i tak powinien przygotować odpowiedź na pozew. Nawet, gdy jest przekonany o tym, że powództwo jest w oczywisty sposób bezzasadne. Zawsze należy przedstawić swoje stanowisko i dowody w sprawie oraz ustosunkować się do twierdzeń i dowodów strony przeciwnej. Często również zdarza się, że sąd określa obecność stron na terminach rozprawy jako nieobowiązkową. Jednak nawet na takich posiedzeniach jest ona wskazana. Na rozprawie są przeprowadzane dowody, np. przesłuchanie świadków lub przeciwnik może wnosić o dopuszczenie kolejnych twierdzeń i dowodów. Nieobecność na terminie i brak możliwości np. zadania pytań świadkom, ustosunkowania się do stanowiska przeciwnika może w oczywisty i nieodwracalny sposób zaszkodzić. Późniejsze próby naprawienia sytuacji mogą zostać uznane przez sąd za spóźnione, a przez to niedopuszczalne.

Adwokat Magdalena Amerek, Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Amerek2013-07-05

„Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zdefiniowana ograniczeniami kwotowymi”

Czy zapis umowy spółki, że członkowie zarządu mogą reprezentować spółkę samodzielnie przy czynnościach o wartości nieprzekraczającej określonej kwoty, a powyżej tej kwoty zobligowani są do reprezentacji łącznej spółki (tzw. ograniczenie kwotowe) jest zgodny z prawem i możliwy do wpisania w KRS?

Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością często chcieliby skorzystać z takiego pozornie łatwego i korzystnego rozwiązania, szczególnie wtedy, gdy mają ograniczone zaufanie do zarządu.

Zagadnienie od wielu lat powoduje dyskusje w doktrynie i budzi wątpliwości w praktyce, które nie zostały dotychczas jednoznacznie rozstrzygnięte. Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawo to nie może być ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Z kolei, jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Zatem przepisy Kodeksu spółek handlowych nie zabraniają wprost wyżej wskazanego ograniczenia sposobu reprezentacji w spółce. Zakaz nie jest również wyrażony w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. A jednak sądy rejestrowe zazwyczaj odmawiały wpisywania do rejestru przedsiębiorców tak ustalonej reprezentacji.

Zagadnienie rozpatrywał kilkukrotnie Sąd Najwyższy. Wyraźnie uznał, że w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być przewidziana reprezentacja łączna dla składania przez zarząd oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki powyżej określonej ich wartości. Orzeczenia Sądu Najwyższego potwierdziły także, iż w świetle przepisów nie jest dopuszczalne ujawnianie w rejestrze przedsiębiorców jedynie pewnego określonego sposobu reprezentacji, a przy uwzględnieniu informacyjnej roli KRS, wpisy w rejestrze powinny odpowiadać treści umowy spółki.

Zatem zgodne z obowiązującym prawem jest ustanowienie w umowie spółki ograniczenia sposobu jej reprezentacji, poprzez wskazanie, że członkowie zarządu są uprawnieni do samodzielnej reprezentacji spółki, ale przy czynnościach o wartości przekraczającej określoną kwotę, obowiązuje ich reprezentacja łączna. Sąd rejestrowy nie powinien odmówić dokonania tego typu wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Skutki prawne

Jednak takie ograniczenie sposobu reprezentacji spółki, nawet ujawnione w KRS, jak zostało powyżej wskazane za Kodeksem spółek handlowych nie będzie miało skutków wobec osób trzecich. Dlatego jeżeli np. członek zarządu X może działać w imieniu spółki samodzielnie przy czynnościach o wartości nie przekraczającej kwoty 10.000,00 zł, a sprzedał auto należące do spółki, którego wartość wynosiła 30.000,00 zł i sam podpisał umowę sprzedaży, zamiast łącznie z drugim członkiem zarządu Y, to taka umowa jest ważna i kupujący auto może spać spokojnie. Natomiast X musi się liczyć z odpowiedzialnością względem spółki, ponieważ złamał postanowienia jej umowy. Nie wdając się bowiem w szczegóły dyskusji w literaturze prawniczej, czym innym jest sposób reprezentacji spółki, który wspólnicy mogą w umowie spółki ukształtować dowolnie (ograniczyć kwotowo), a czym innym prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania, które nie może być ograniczone ze skutkiem wobec osób trzecich.

Skutki gospodarcze

Kolejną kwestią jest budząca wątpliwości precyzja zapisów ograniczających kwotowo sposób reprezentacji spółki. Często członkowie zarządu podejmują czynności, przy których nie wiadomo, w jakim okresie ma być ustalona ich wartość lub w ogóle jest ona trudna do wyceny. Powyższe dotyczy np. świadczeń okresowych (np. najem). Czy wartość świadczenia okresowego ma być ustalona w oparciu o okresy miesięczne/roczne? Oczywiście możliwe jest dokładne określenie powyższego w umowie spółki i wpisanie, że pod pojęciem czynności o wartości do określonej kwoty rozumie się np. umowy o pracę z wynagrodzeniem miesięcznym netto nie przekraczającym tejże kwoty lub umowy najmu, których miesięczny/roczny czynsz najmu netto nie przekracza określonej kwoty, a przy składaniu oświadczeń woli określonego typu wystarczy samodzielna reprezentacja. W efekcie jest to jednak niepotrzebne komplikowanie materii.

Powstaje bowiem pytanie, jaki jest sens wprowadzania takich ograniczeń, skoro po pierwsze mają one wpływ tylko na odpowiedzialność zarządu względem samej spółki, a nie na uprawnienie do jej reprezentowania wobec osób trzecich. A po drugie wprowadzają w błąd kontrahentów, którzy nie muszą orientować się w niuansach prawniczych i nie mają wtedy pewności, kto powinien reprezentować spółkę, aby podjęte czynności (np. umowa z kontrahentem) były ważne. Skutków niepewności kontrahentów co do partnera gospodarczego nakreślać nie trzeba...

Zdecydowanie korzystniej jest ustalić w spółce „zwykłą” reprezentację samodzielną lub łączną, a działania zarządu kontrolować poprzez wprowadzenie wymogów uzyskania zgody wspólników na podjęcie określonych działań.

Adwokat Magdalena Amerek,2013-07-05

Precyzyjna umowa dźwignią do sukcesu przedsiębiorcy

Kto? Co? Kiedy? I za ile? Brzmi prawie jak odmiana rzeczownika przez przypadki. W rzeczywistości są to cztery podstawowe pytania, które powinien zadać sobie każdy przedsiębiorca, zamierzający zawrzeć umowę kontrahentem.

W Internecie, prasie czy na stronach kancelarii prawniczych można znaleźć wiele informacji na temat prawidłowego zawierania umów z kontrahentami, dobrej reprezentacji, odpowiedniej formy czy skutecznego zabezpieczenia tychże umów. A jednak wydaje się, że na co dzień, wciąż wielu przedsiębiorców „dogaduje się” z kontrahentami np. telefonicznie, a w najlepszym razie w korespondencji mailowej. O dziwo dotyczy to nierzadko kontraktów nie duże kwoty. O umowach pisemnych przedsiębiorcy ci przypominają sobie dopiero w razie problemów i sporu z kontrahentem. Wtedy może być za późno.

Po pierwsze Strony

Kim jest kontrahent? W jakiej formie prawnej działa? Kto jest uprawniony do reprezentacji kontrahenta? Przedsiębiorca powinien sprawdzić wszystkie te informacje np. w oparciu o aktualny odpis KRS przy spółkach kapitałowych lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej przy osobach fizycznych. Jeśli kontrahenta reprezentuje pełnomocnik – należy spojrzeć w zakres pełnomocnictwa. Jeżeli to możliwe, przedsiębiorca powinien oczywiście zweryfikować sytuację finansową kontrahenta. Jednak nie każdy wie, jak to zrobić czy nie każdy współpracuje z biurami informacji gospodarczej. Wtedy chociaż aktualny odpis KRS wskaże, czy kontrahent nie jest w upadłości. Teoretycznie przedsiębiorcy znają wszystkie te zasady. Kto z nich rzeczywiście stosuje się do powyższego? Konsekwencją może być przykładowo nieważność umowy, niewypłacalność kontrahenta lub nawet kontrahent - „firma krzak”.

Co i kiedy? Czyli przedmiot umowy

Precyzja i klarowność to podstawowe zasady, którymi powinien kierować się przedsiębiorca, gdy ustala z kontrahentem zakres umowy. Trzecia zasada to wyczerpujący opis. Każda ze stron powinna bez wątpliwości określić mi. in. do czego jest zobowiązana i w jakim terminie. Jaką ponosi odpowiedzialność? Jak ma zostać przeprowadzony odbiór świadczenia, jakie będą konsekwencje niewykonania, czy nieprawidłowego wykonania umowy. Czy wreszcie, co może zrobić, gdy druga strona z umowy się nie wywiąże. Co ważne, należy przewidzieć, jakie będą konsekwencje opóźnienia w świadczeniu. Za co przedsiębiorca ma ponosić odpowiedzialność, czy tylko za niektóre wypadki opóźnienia np. te, które powstały z jego winy (zwłoka), czy wszystkie bez wyjątku. Jak ta odpowiedzialność ma się przejawiać, czy to jako kara umowna lub np. możliwość odstąpienia od umowy. Nawet jeśli umowa nie odpowiada na powyższe pytania, powinien zadać je sobie sam przedsiębiorca, aby być świadomym sytuacji i ryzyka.

Za ile?

Dobrze określone wynagrodzenie i warunki jego płatności, to jeden z najważniejszych elementów umowy. Przedsiębiorca musi przeanalizować i zawrzeć w umowie zapisy, kiedy wynagrodzenie się należy, kiedy może zostać zmniejszone/zwiększone? Co, jeżeli płatność nastąpi z opóźnieniem. Jak będzie wyglądało rozliczenie stron w razie rozwiązania umowy przed planowanym terminem? Strona powinna określić, czy w ramach tegoż wynagrodzenia, ponosi koszty związane z wykonaniem umowy (np. materiałów do produkcji czy transportu), czy dodatkowo przysługuje jej zwrot takich kosztów. Równie ważne jest zabezpieczenie płatności (nie tylko w formie np. weksla, ale chociażby odpowiednie dostosowanie terminów płatności do rodzaju i charakteru świadczenia).

Oprócz powyższych podstawowych kwestii, w umowie powinna być przewidziana możliwość jej rozwiązania. Należy wtedy przemyśleć, kwestię terminów i przyczyn rozwiązania umowy, w tym możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy np. w razie określonych istotnych naruszeń warunków współpracy przez kontrahenta. Zawsze jednak umowa powinna wskazywać, iż jej rozwiązanie może nastąpić tylko na piśmie pod rygorem nieważności, podobnie jak jakiekolwiek jej zmiany.

Precyzyjnie i wyczerpująco sformułowana umowa, zawarta na piśmie, pozwoli zminimalizować ryzyko konfliktów pomiędzy kontrahentami na tle wykonania tejże umowy i da klarowne zasady współpracy. A m.in. tak rodzi się sukces przedsiębiorcy…Amerek-Krajewska, Krajewski
Adwokacka Spółka Partnerska

Siedziba: Al. Wyzwolenia 9/33, 00-572 Warszawa,
Filia: ul. Wyszyńskiego 15, 05-091 Ząbki
tel.: + 48 22 349 20 28, kom.: 0-519-463-330, 0-724-457-579
faks: + 48 22 349 20 29,
e-mail: kancelaria@amerek.pl